Максимална продължителност на трансфера

За какъв период от време могат да се наемат временни работници?

При наемане на работници трябва да се спазва максималният срок за наемане от 18 месеца.
При наемане на работници трябва да се спазва максималният срок за наемане от 18 месеца.

Максималната продължителност на временната заетост е 18 месеца. Съгласно § 1 I b от Закон за временната заетост наемателят не може да назначава един и същ временен работник на един и същ наемател за повече от 18 последователни месеца. Също така наемателят не може да наема един и същ временен работник за повече от 18 последователни месеца. Едва след изтичането на повече от три месеца е възможно повторно прехвърляне на същия временен работник. Ако между назначенията на работници, наети чрез агенция за временна заетост, няма прекъсване от повече от три месеца, периодът на предишните назначения от същия или друг заемодател на същия наемател се зачита изцяло.

Какво се случва, ако максималният период на прехвърляне е надхвърлен?

Превишаването на максималния период на временна заетост представлява незаконно наемане на работници. Всеки, който напусне временно нает работник – над максималния допустим срок от 18 месеца – извършва административно нарушение съгласно член 16 I, № 1e от Закон за временната заетост, което води до големи глоби.

Максималният срок за прехвърляне може да бъде отклонен чрез колективен трудов договор. В колективен трудов договор, сключен между страните по колективния трудов договор в сектора на заетостта, може да се предвиди различен максимален срок на временната заетост. Такива отклоняващи се разпоредби на колективния трудов договор могат да бъдат приети в предприятието на наемател, който не е обвързан от колективния трудов договор, чрез договор за изработка или за услуги. Ако колективният трудов договор го позволява, максималният срок на преместване може да бъде определен и чрез споразумение между предприятията или службите, но той не може да надвишава 24 месеца.

Има ли нарушение на максималния срок за прехвърляне, ако временният работник е подал декларация за задържане?

Разпоредбата относно декларацията за присъединяване след превишаване на максималния срок на временна заетост(раздел 9 I, № 1b от Закон за временната заетост) се отнася само до валидността на договорите по гражданското право. Следователно декларацията за присъединяване води само до запазване на действието на трудовия договор между заемодателя и временния работник. В противоречие с § 10 I 1 Закон за временната заетост не се симулира трудово правоотношение между временния работник и наемодателя.

Ако максималната продължителност на временната работа е нарушена в рамките на споразумение за временна работа, временният работник може да подаде декларация за задържане.
Ако максималната продължителност на временната работа е нарушена в рамките на споразумение за временна работа, временният работник може да подаде декларация за задържане.

Разпоредбата за деклариране на задържането обаче не променя факта, че лицето, което превишава максималния срок на прехвърляне, действа по нередовен начин. Поради това наемането на работници остава незаконно. Декларацията за присъединяване води само до запазване на трудовото правоотношение в рамките на гражданското право. Тази правна последица по трудовото право не променя факта, че след като максималният срок на временната заетост бъде надхвърлен, правната последица е осъществяването на административно нарушение по § 16 I, № 1e от Закона за временната заетост.

Все още е проблематично, че декларацията за задържане трябва да се подаде във Федералната агенция по заетостта. Това означава, че органът е информиран за нарушението и може да започне процедура за налагане на глоба. Освен това наемателят е заплашен от отнемане на разрешението за наемане на работници.

Заключение: Максималният период на прехвърляне от 18 месеца не следва да се надвишава

За да се избегнат високи глоби, максималният срок на прехвърляне от 18 месеца не трябва да се превишава. Трябва да се внимава, особено в началната и заключителната фаза. Тук могат да възникнат правни проблеми, ако по време на тези фази има прекъсвания в използването. Примери за това са болест и отпуск на временния работник. На практика възниква въпросът за това, за кое назначение на временния работник трябва да се считат тези етапи. Допълнителни проблеми могат да възникнат, ако временният работник не е бил надлежно информиран или ако вместо договор за работа е бил сключен фалшив договор за работа и труд.

За да избегнете продължителни правни спорове и проблеми с митниците, трябва предварително да потърсите правен съвет. За тази цел ние сме на ваша страна със съвети и подкрепа. Не се колебайте и се свържете с нас.

Адвокат Хайко Граулих ви помага по всички въпроси, свързани с максималния срок за прехвърляне
Адвокат Хайко Граулих ви помага по всички въпроси, свързани с максималния срок за прехвърляне

Ще се радваме да отговорим на тези и други въпроси. Не се колебайте и се свържете с нас. Г-н Грюлих с удоволствие ще ви помогне по всички въпроси, свързани с използването на външен персонал, и по-специално със законодателството в областта на договорите за работа и услуги и временната заетост, трудовото право, трудовото и търговското наказателно право, както и с европейското право. Освен това г-н Greulich ви съветва по въпроси, свързани с наемането на самостоятелно заети лица. Той ви подкрепя в случай на налагане на санкции от страна на властите (наказателно постановление и др.) и ви представлява както пред Федералната агенция по заетостта, така и в случай на наказателно обвинение – пред митниците или прокуратурата, а също и пред съда. Свържете се с адвокат Greulich, ако искате да се защитите от възможните рискове, ако не извършвате дейността си в съответствие със закона. Можете да се свържете с него по електронна поща(greulich@protag-law.com) и на телефон 06221 338 63-0.

Допълнителни връзки