Търговско и дружествено право

Сложността на икономическия живот в неговото правно проявление

Търговското и корпоративното право пронизва стопанския живот в много области. При учредяването на дружества вече възникват първите въпроси за името, оптималната форма на дружеството, формата на договорите с клиенти, доставчици, търговски представители и др. При извършване на стопанска дейност става въпрос за правилно упълномощаване, отговорност и решаване на договори. И накрая, при продажбата или прекратяването на дружества трябва да се гарантират интересите на акционерите, да се изготвят балансирани договори и да се вземат предвид интересите на трети страни, като например служителите.

Ние сме на ваше разположение с нашия опит. Защитата на интересите на нашите клиенти е наш основен приоритет. Разбира се, ние ви предоставяме интердисциплинарни съвети.

Нашите услуги за вас в областта на търговското право

Оформяне на договорните отношения с вашите бизнес партньори

Търговското право урежда договорните отношения на дружествата с бизнес партньори (B2B) и с клиенти (B2C). Това включва класически договори, като например договори за покупка, договори за наем, договори за работа и услуги, но също така и по-нови форми на договори, като например договори за франчайзинг, договори за факторинг или договори за лизинг. Законодателството и съдебната практика понякога поставят ограничения при изготвянето на договори, но също така позволяват значителна свобода в някои области. Ако желаете да използвате тази свобода за себе си, ние ще изготвим необходимите общи условия (ОУ) или ще адаптираме договорите индивидуално към вашите нужди. Последното е от значение, например в случай на важни бизнес партньори или при наемане на изпълнителни директори. Подкрепяме ви и при инсталирането, преобразуването или разширяването на вашите системи за дистрибуция, например в областта на оторизираните дилъри, маркетинга на много нива (MLM) или вашите търговски представители.

Право на търговските представители

За много дружества, които организират продажби чрез търговска сила, възникват въпроси относно правото, което урежда търговските представители. Те варират от сключването на договори до прекратяването на бизнес отношенията и понякога имат последици при оценката на самостоятелната заетост. Можете да разчитате на нас в тази вълнуваща област на правото с много аспекти. Подпомагаме ви при преобразуването на вашата търговска сила и при изготвянето на договори за търговски агенти. Ще ви консултираме и относно правото на информация и компенсацията на търговските представители. При това ние вземаме предвид не само германската съдебна практика и законодателство, но се фокусираме и върху европейското право, като например Директивата за търговските представители (86/653/ЕИО).

Нашите услуги за вас в областта на корпоративното право

Създаване на дружества

Предприемачите вече трябва да се съобразяват с редица неща при създаването на компании. Това започва още с избора на правна форма, т.е. дали да се създаде GmbH, акционерно дружество, командитно дружество или GbR, например. Правната форма определя въпроса за личната или ограничената отговорност, извършването на стопанска дейност, възможността за продажба на дялове в дружеството или за привличане на инвеститори и много други. Освен това тук вече трябва да се вземат предвид особеностите на предприемача съгласно трудовото и семейното право; например трябва да се включат разпоредби за възможни наследници, особено в случай на семейни предприятия. Поради тази причина предприемачите трябва да изготвят индивидуален устав и да го адаптират към собствените си нужди. С нашия опит можем да ви помогнем в това.

Преструктуриране на дружества

Понякога се случва и компаниите да бъдат преструктурирани. Това се налага, наред с другото, когато трябва да се освободи обвързан капитал, да се разширят възможностите на баланса или да се желае данъчна оптимизация. Това може да окаже въздействие и върху дейността, например ако части от производството трябва да се възложат на външни изпълнители или ако се налага да се пренасочи или уволни персонал. И накрая, съществува възможност предприемачите да пожелаят да променят правната форма на своето дружество, например от партньорство в корпорация или обратно. По този начин само в корпорациите печалбата може да бъде задържана, а капиталовите резерви да бъдат формирани с облекчения. Освен това тук е по-лесно да се привлекат инвеститори и нови партньори. От друга страна, има предприемачи, за които задължението да регистрират дружества е трън в очите и които търсят други правни форми.

Придобивания и продажби на компании (сливания и придобивания)

Много въпроси от областта на корпоративното право възникват и при закупуване или продажба на дружества (сливания и придобивания). Това повдига въпроса за подходящо ценообразуване и за двете страни. Като продавач вие продавате добре управляван бизнес и искате да получите плодовете на своя труд под формата на висока покупна цена. Като купувач вие купувате не само самата компания, но и бъдещи бизнес възможности, макар че е съмнително как те ще бъдат реализирани. Възможно е да има скрити рискове, които трябва да бъдат разкрити по време на надлежната проверка. Трябва да бъдат договорени писма за намерения и преддоговорни задължения за поверителност. Освен това за вас възниква въпросът дали купувате дружеството под формата на акции (сделка с акции) или придобивате активите на дружеството (сделка с активи). В пряка връзка с това трябва да се спазват разпоредбите на трудовото законодателство и задълженията за информиране относно евентуално прехвърляне на бизнеса. И накрая, тук понякога се случват сливания на дружества, например когато бизнес единици трябва да бъдат поети и интегрирани в дружеството на придобиващия. Поради многото рискове и възможности е препоръчително да потърсите правен съвет на ранен етап. Съответно, ако желаете, ние вече можем да ви окажем подкрепа при провеждането на преговорите за сключване на договор, да изготвим съответните договори и да съпроводим покупката или продажбата от началото до края.

Спорове между акционери и спорове между дружества

Както във всяка добра връзка, така и в областта на дружественото право възникват напрежения. Те обаче често са пясък в зъбните колела и пречат на развитието на бизнеса. От една страна, има спорове между акционерите. Причините за това са разнообразни и се появяват, когато отделни акционери не са съгласни с насоката на дружеството или с управлението на дружеството от отделни акционери или се чувстват пренебрегнати. Ако сте засегнати от това, за вас възниква въпросът за прилагане на правата на достъп и информация, които трябва да бъдат предявени в специални съдилища. Става дума за правилното разпределение на печалбите или за оспорване на решенията на акционерите. Може да се разгледа и възможността за изключване на отделни акционери поради значителни нарушения на задълженията (корпоративни съдебни спорове). В някои случаи трябва да бъдат освободени и управляващите директори, което е по-трудно, ако те са и акционери.

От друга страна, съществуват и обществени спорове. Това се отнася до искове на дружеството срещу неговите акционери или срещу управляващите директори. По този начин се случва поведението на акционерите да навреди на самото дружество. Примери за това са конкурентната дейност на акционерите, накърняването на репутацията на дружеството от отделни акционери и др. Освен това може да се вземе предвид и отговорността на ръководството. Например, има случаи в областта на спазването на законодателството, като например когато управляващият директор нарушава приложимите закони и по този начин причинява вреди на дружеството. Те могат да бъдат от криминално естество, като например укриване на социалноосигурителни вноски поради неправомерно наемане на лица, но също така и нарушения на законодателството в областта на околната среда, защитата на данните и др. Накрая, това включва и искове срещу ръководството поради присвояване или измама.

Акционерното дружество

Акционерното дружество заема особено положение. Германският Закон за акционерните дружества (AktG) определя много формални изисквания за приемане на решения. Ако тези изисквания бъдат нарушени, резолюциите незабавно стават невалидни. Тези решения се приемат на общото събрание. Затова годишното общо събрание изисква задълбочена подготовка и планиране. Нашата адвокатска кантора ви подкрепя в това отношение. Подкрепяме ви и ако решенията на общото събрание бъдат оспорени.

Приемственост на компанията

И накрая, много предприемачи се сблъскват с въпроса какво да правят с компанията си след тях. Семейните предприятия трябва отрано да планират кои деца са подходящи за продължаване на бизнеса. Успоредно с това е препоръчително да се регулира и по-нататъшната дейност на напускащия собственик. Техният опит и познания, както и личните им отношения с бизнес партньорите, често са решаващ фактор за успеха на компанията и поради това трябва да бъдат плодотворни и в бъдеще. В същото време трябва да е възможно да се работи по подходящ начин с други членове на семейството, които имат право да наследяват и не участват в бизнеса. В този случай може да се наложи сключване на договор за наследство. Не на последно място, често възниква въпросът за издръжката на съпруга, особено ако съпругът не е роднина на децата на собственика. Ако пък няма деца, бизнесът трябва да бъде продаден или да се превърне във фондация. Можете да се обърнете към нас с увереност и по този въпрос.