Представяне на интереси в съда и извън него

Представляваме ви в съда и извън него по всички въпроси, свързани с вашия бизнес. Винаги имаме предвид вашата цел и работим заедно с други колеги от различни области, за да постигнем най-добрия резултат за вас.

Извършване на одити и подпомагане на възлагането на производствени процеси на външни изпълнители

Ако планирате да възложите производствени процеси на външни изпълнители, ние ще ви подкрепим както юридически, така и на място. При поискване можем също така да извършим одити на назначаването на външен персонал във вашата компания, за да ви осигурим правната сигурност, от която се нуждаете като предприемач.

Аутсорсинг на правния отдел

Особено средните предприятия често са изправени пред дилемата, че, от една страна, редовно се сблъскват с правни въпроси като предупреждения, дела за отговорност и т.н. в ежедневната си дейност, но, от друга страна, поради размера си не разполагат със собствен правен отдел в рамките на предприятието. Тук можем да ви помогнем. Ние поемаме част от липсващия ви правен отдел в тясно сътрудничество с вас.

Семинари/обучение на персонала

Въз основа на нашия експертен опит ние редовно организираме семинари за фирми с нашите партньори за сътрудничество по всички въпроси на трудовото право и използването на външен персонал.

Същевременно провеждаме и вътрешни семинари за обучение на вашите изпълнителни директори, ръководители на отдели, търговски служители и др. по правните въпроси, които ви засягат.

За семинарите